Archiv rubriky: 2019

Players Draft Set

With players registration end, EBT board hand over all non sensitive player’s information to team managers and agreed with them on Players Draft. However we wanted to have Player’s Draft live, we will manage it internally, but you will get more less online information from Draft, one EBT responsible person will regularly update Facebook and webpage with Draft Votes.

Players Draft date and time was officially set and U15 category will have scheduled Players Draft on Sunday April 7th from 7pm CET time and U13 category will have scheduled Players Draft also on Sunday April 7th but from 20:30pm.

In each category managers will select 6 players to their teams and the rest free players will be selected into teams on Monday April 8th by EBT. So if you will not find your name on Sunday evening, don’t be sad, you will see your name on Monday evening.

S ukončení registrace hráčů, předala EBT manažerům týmům necitlivé informace o hráčích a dohodla se s nimi na termínu Draftu. Ačkoliv jsme chtěli mít Draft live, nakonec vše budeme řešit jen interně, avšak zodpovědná osoba z EBT bude víceméně online aktualizovat Facebook a web s výsledky Draftu.

Draft hráčů již má svůj oficiální termín a kategorie U15 bude mít draft v neděli 7. dubna od 19hodin a kategorie U13 také v neděli 7. dubna, ale od 20:30.

V každé kategorii vybere manažer 6 hráčů do svého týmu a zbytek hráčů bude v pondělí přiřazen do všech týmů vedením EBT. Pokud se v neděli večer neuvidíte na soupisce jednoho z týmů, nebuďte smutní v pondělí večer již budete přiřazeni k týmu.

Player’s registration ends

However we extended player’s registration, we decided to do not extend registration once again and stop registration on Sunday at 8pm (couple minutes before). After registration will be stopped, we will gather all player’s data and share it with coaches. Originally planned draft on Monday April 1st will be postponed to later on next week because to give coaches time to get better knowledge about players for the right selection. We will inform you on this page and also on Facebook when we will have fixed date and time for player’s Draft.

Ačkoliv jsme několikrát prodlužovali registraci hráčů, rozhodli jsme se neprodlužovat registraci znovu a stopnout registraci v neděli ve 20:00 (pár minut před). Jakmile bude registrace zastavena, shromáždíme veškeré získané informace o hráčích a předáme je koučům. Původně plánovaný draft na pondělí 1. dubna bude přesunut do pozdější části následujícího týdne, abychom dali kaučům čas získat lepší povědomí o hráčích, aby provedli správný výběr. Určitě Vás budeme na těchto stránkách a na Facebooku informovat, jakmile budeme mít stanoven datum a čas draftu.

Video

It’s really important, that you will send us a video with player’s skills. We have now collected all coaches and in April 1st we are awating draft players into teams. We want to have all team competitive, so it’s really necessary to send us this video.

It’s not really difficult, parents can take a video on their mobile device at bat, in field, on pitching mound. Then load video into Youtube and send us link or send us directly video in attachment of your email.

Many thanks to all players, who already sent us video, it’s really helpful and we want all registered players !

Je velice důležité, abyste nám poslali video s dovednostmi hráče. Nyní máme pokupě již všechny kouče a prvního dubna nás čeká draft hráčů do jednotlivých týmů. Chceme, aby všechny týmy byly konkurenceschopné a proto je opravdu třeba nám poslat video.

Není to nic složitého, rodiče mohou s tvorbou video pomoci prostřednictvím jejich mobilního zařízení, natočte hráče na pálce, v poli, či na nadhazovacím kopci. Potom nahrajte video na Youtube a pošlete nám odkaz na video, anebo nám pošlete celé video jako příloho k emailu.

Moc děkujeme všem, kteří jste nám již video poslali, opravdu nám to velice pomůže a chceme Vás ujistit, že chceme všechny registrované hráče !

Camp EBT Package

Based on parents questions, we are releasing a new package called Camp EBT, which is special package, which contain Euro Baseball Tour starting fee, acomodaiton in a gym with guard during event, breakfest (lunch and dinner are already included in starting fee) and accompanying program. This package is from capacity reasons limited to 25 players (10 in U13 category and 15 in U15 category). If you are interested to buy this package, please contact us via email to info@eurobaseballtour.eu.

Package price is 7 500 CZK

EBT Camp package contains:

  • Euro Baseball Tour starting fee
  • Accomodation in a gym (please be aware that you must to have own sleeping bags and sleeping pad)
  • Guard during event who will also help with transport to baseball field and back
  • Breakfest during event
  • Accompanying program (aquapark Polanka and Laguna visits, Alternator centrum visit)

Na základě množících se dotazů rodičů, jsme se rozhodly spustit tábor EBT, což je speciální balíček, ve kterém se kromě startovného na Euro Baseball Tour nachází i platba za ubytování v tělocvičně s dozorem po celou dobu pobytu, snídaně (oběd a večeře jsou již zahrnuty v samotném startovném) a doprovodný program. Tento balíček je z kapacitních důvodů omezen na 25 hráčů (10x U13 a 15x U15). V případě zájmu o tento balíček nás prosím informujte emailem na info@eurobaseballtour.eu.

Cena balíčku je 7 500,- Kč

Balíček EBT Camp zahrnuje:

  • Startovné na Euro Baseball Tour
  • Ubytování v tělocvičně (pozor s vlastním spacákem a karimatkou)
  • Zajištění dozoru po celou dobu akce včetně přesunu na sportoviště
  • Snídaně po celou dobu pobytu
  • Doprovodný program (návštěvy koupaliště Polanka a Laguna, návštěva centra Alternátor)

EBT Travel Team

Additional initiative beside Euro Baseball Tour have been initiated. The main purpose of this initiative, called EBT Travel Team, is to get baseball players possibility to play extra hard games during season. Actually we are focusing on players who registered for 2019 edition of Euro Baseball Tour.

We create a new menu item called Travel Team, where you can find all important information about EBT Travel team.

For 2019 we have plan to participate at SUMA OPEN PONY LEAGUE in U14 category and now under plan is also summer participation on one tournament in Italy. Information about year activities you can find under menu item Travel Team also.

Další aktivita kromě Euro Baseball Tour byla právě spuštěna. Hlavním důvodem této aktivity, která se nazývá EBT Travel Team, je umožnit baseballovým hráčům odehrát další těžké zápasy během sezóny. Aktuálně se pro tým vybírají hráči přihlášení do letošního ročníku Euro Baseball Tour.

Na stránce jsme vytvořili novou položku s názvem Travel Team, kde naleznete veškeré důležité informace týkající se EBT Travel týmu.

Pro rok 2019 má EBT Travel Team v plánu účast na  SUMA OPEN PONY LEAGUE v kategorii U14 a v plánech je také účast na jednom letním turnaji v Itálii. Informace o těchto ročních aktivitách naleznete také v menu Travel Team na těchto stránkách.

U15 Comets

Today, we are starting with introduction of U15 Euro Baseball Teams. We will do introduction in alphabetical order, so we will start with Comets. Purple and white logo with bold label Comets, ball and comet’s tail. We are confident, that Comets uniform together with cap will be really nice and everybody will want to play for Comets !

Don’t forget, that since December 22nd till 31st Christmas Contest is in progress. If you want to have Euro Baseball Tour registration for free, register you or your son / daugther here and wait till January 1st for lottery ! Now we have three registrations which will be in a New Year lottery.

Dnes začínáme s představováním U15 Euro Baseball Tour týmů. Protože půjdeme podle abecedy, tak prvním týmem k představení jsou Comets. Logo fialové a bílé se zvýrazněným nápisem Comets, baseballovým míčem a ocasem. Jsme si jisti, že dresy a čepice Comets budou nádherné a všichni budou chtít hrát za Comets !

Nezapomeňte také, že od 22.12 do 31.12 probíhá Vánoční soutěž. Pokud chcete vyhrát registraci do Euro Baseball Tour zdarma, registrujte se nebo svého syna / dceru zde a počkejte na loterii 1.1.2019 ! Nyní máme tři registrace, které čekají na novoroční loterii.

U13 Manager Stepan Chytka

The second confirmed manager for Euro Baseball Tour as well as for U13 category is youth talented coach Stepan Chytka. Stepan is only seventeen year coach with good choaching experince. He started coaching already in 2015 and since that time he is coaching juveniles category and his mentors was coaches like Marian Krasny (ex Czech National Juveniles Coach) and Pavel Jozek.

Continue reading „U13 Manager Stepan Chytka“

U13 Thunderbirds

The last team in U13 which we still didn’t introduce are Thunderbirds. The fourth team, the fourth amazing logo with full imagination how uniforms and caps will looks like ! We hope, that we convice all people who thought about participation, but didn’t officially registered. You have time till end of January for registration !
However team uniform and cap design is not yet complete, the main Thunderbirds colors will be Kelly Green, Navy Blue and White. Let’s wait for uniform and caps official announcement.

Poslední tým z kategorie U13, který jsme ještě nepředstavili jsou Thunderbird. Čtvrtý tým, čtvrté skvělé logo plné představ jak asi budou vypadat dresy a čepice tohoto týmu ! Pevně věříme, že jsme tímto přesvědčili všechny nerozhodné zájemce, kteří se ještě oficiálně nepřihlásili. Máte čas na registrace do konce ledna !
Ačkoliv design dresů a čepic není ještě připraven, hlavními barvami Thunedbirds budou Kelly zelený, námořnická modrá a bílá. Počkejme na oficiální představení jejich dresů a čepic.

U13 Senators

The second half of U13 introducted team is Senators. Our graphics prepared for us another amazing team logo and everybody who wants to play with Senators or any other U13 teams and your age will be in 2019 among 11 and 13 years, register for Euro Baseball Tour 2019 here.

However team uniform and cap design is not yet complete, the main Senator’s colors will be White, Gold and Orange. Maybe some color’s precision on uniform and cap can be made.

Druhou polovinu představovaných týmů otevírají Senators. Náš grafik připravil další skvělý návrh loga a všichni kdo chtějí hrát na Euro Baseball Tour za Senators nebo jiný U13 tým a je Vám mezi 11 a 13ti lety, registrujte se zde.

Ačkoliv design dresů a čepic není ještě připraven, hlavními barvami Senators budou bílá, zlatá a oranžová. Možná ještě dojde k drobným úpravám odstínů barev dresů a čepic.