Informace

Euro Baseball Tour (dle jen "EBT") je letn mldenick baseballov liga, kter je ur?ena pro hr?e v?kovch kategori U11, U13 a U15. Nsledujc, j t?et ro?nk v termnu 8. a 13. srpna 2021 v baseballovm arelu Na Hv?zd? v T?eb?i.

Hlavnm clem EBT je poskytnout v dan v?kov kategorii dalch est t?kch baseballovch zpas? v dob?, kdy je v?tina sout? zastavena z d?vodu letnch przdnin. Dalm clem je vytvo?it elitn sout? pro registrovan hr?e ve ve uvedench v?kovch kategorich v naem regionu (nicmn? region nen limitujc,hr?i z ostatnch kontinent? jsou v?ele vtni).

V kad v?kov kategorii bude vytvo?eno ?ty?i a est tm?.Kad tm m sbho manaera a kau?e, kte? nominuj registrovan hr?e do svho tmu prost?ednictvm draftu (prvnch 6 hr??) a ve spoluprce s vedenm sout?. Kad tm m omezen po?et hr?? v dan kategorii.

Vechny zpasy jsou hrny podle oficilnch pravidel ?esk Baseballov Asociace pro danou kategorii. Vechny odchylky platn pro EBT od t?chto pravidel jsou popsny samostatn?.

U11

U11 se hraje na h?iti o velikosti 60" a zpasy jsou omezeny 6ti sm?nami nebo 70ti minutami. Pro hru jsou pouity plky, kter jsou povoleny pro tuto kategorii. Kad tm odehraje v lize mezi 6 a 7 zpasy. Kad tm se skld ze 12 hr?l, p?pad? e se do ligy p?ihls celkem alespo? 24 ?eskch hr??, v kadm tmu bude minimln? est ?eskch hr??. Realiza?n tm se skld z manaera a kau?e.
U11 tmy jsou:

 • Kings
 • Cobras
 • Sharks

U13

U13 se hraje na h?iti o velikosti 70" a zpasy jsou omezeny 6ti sm?nami nebo 90ti minutami. Pro hru jsou pouity plky, kter jsou povoleny pro tuto kategorii. Kad tm odehraje v lize mezi 6 a 7 zpasy. Kad tm se skld ze 12 hr?l, p?pad? e se do ligy p?ihls celkem alespo? 24 ?eskch hr??, v kadm tmu bude minimln? est ?eskch hr??. Realiza?n tm se skld z manaera a kau?e.
U13 tmy jsou:
 • Bandits
 • Knights
 • Senators
 • Thunderbirds
 • Volcanoes
 • Hawks

U15

U11 se hraje na h?iti o velikosti 60" a zpasy jsou omezeny 7ti sm?nami nebo 100ti minutami. Pro hru jsou pouity plky, kter jsou povoleny pro tuto kategorii. Kad tm odehraje v lize mezi 6 a 7 zpasy. Kad tm se skld ze 12 hr?l, p?pad? e se do ligy p?ihls celkem alespo? 24 ?eskch hr??, v kadm tmu bude minimln? est ?eskch hr??. Realiza?n tm se skld z manaera a kau?e.
U15 tmy jsou:
 • Comets
 • Sailors
 • Mavericks
 • Tornadoes
 • Iron Wings
 • Mustangs

Registrace hr??

Registrace hr?? do ligy se provd prost?ednictvm registra?nho formul?e na strnkch EBT.

Registrace startuje 1. ?jna a kon? 1. b?ezna nsledujcho roku.

Registrovan hr?i jsou vybrni do tmu prost?ednictvm draftu a na zklad? rozhodnut veden sout?e.

Hr?i vybran do tm? mus zaplatit startovn poplatek do 14ti dn? od vybrn hr?e do tm? a platba je brna jako potvrzen ?asti.

StartovN poplatek

Startovn poplatek do EBT je 4 500 K? nebo 180 . Nsledujc nklady jsou zahrnuty ve startovnm poplatku:

 • tmov dres a ?epice
 • ob?dy a ve?e?e po dobu EBT
 • nklady spojen s organizac turnaje (materil, rozhod?, zapisovatel, drba h?i?, apod.)
Ve startovnm poplatku nen zahrnuto:
 • ubytovn a sndan? po dobu konn EBT
 • dal hr?sk materil

Hr?sk materil

Kad hr? mus pout nsledujc vybaven pro EBT:
 • tmov dres - bude dodn vedenm ligy a z?stv po skon?en ligy v majetku hr?e
 • tmov ?epice - bude dodna vedenm ligy a z?stv po skon?en ligy v majetku hr?e
 • kalhoty - bl, zajist si hr? sm
 • podtriko - ?ern, zajist si hr? sm
 • psek - ?ern, zajist si hr? sm
 • podkolenky - ?ern, zajist si hr? sm
 • plky - zp?sobil pro danou kategorii si zajist sm hr?, nicmn? budou tu i spole?n plky pro hru
 • m?e - budou zajit?ny organizac
Ne naleznete kalend? s d?leitmi termny pro rok 2021:
 • 15. b?ezna 2021 - ukon?en hr?sk registrace
 • 13. dubna 2021 - draft U11
 • 14. dubna 2021 - draft U13
 • 15. dubna 2021 - draft U15
 • 7. kv?tna 2021 - termn pro zaplacen startovnho poplatku vybranch hr??
 • 14. kv?tna 2021 - dopln?n hr?? z ?ekac listiny
 • 1. ?ervna 2021 - termn pro zaplacen startovnho poplatku u hr??, kte? byli vybrni z ?ekac listiny
 • 30. ?ervna 2021 - publika rozpisu EBT
 • 8. srpna 2021 - za?tek turnaje